กระบวนการผลิต

ก่อนที่สินค้าทุกห่อหรือทุกกล่องของบริษัท สิทธินันท์ จำกัด จะออกไปถึงมือผู้บริโภคได้นั้น ต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตามมาตรฐานของบริษัทฯ อย่างพิถีพิถัน

เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้คุณภาพจากเกษตรกรไทย โดยการตั้งราคารับซื้อที่เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรที่ปลูกถั่วเขียวได้กำไร และสามารถผลิตถั่วเขียวเพื่อนำมาจำหน่ายให้ทางบริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ

วัตถุดิบที่มีคุณภาพนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้เลย หากกระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐาน หรือบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความรู้ความสามารถ ดังนั้น สิทธินันท์จึงให้ความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการและทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

แม้ว่าปัจจุบันสินค้าของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น วุ้นเส้น แป้งถั่วเขียว หรือ แป้งมันสำปะหลัง จะเป็นที่รู้จักและสามารถคงอยู่ในตลาดอย่างยาวนาน แต่บริษัทฯ ก็ยังเน้นการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีขึ้น และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาในทุกด้านอย่างจริงจัง เพื่อให้สินค้าที่ถึงมือผู้บริโภคทุกห่อทุกกล่องคุ้มค่าเงินที่จ่ายให้กับเรา